Algemene voorwaarden
Milano's

Definities

Milano's gevestigd aan de Stadhouderslaan 121 te Schiedam
Klant: degene met wie Milano's  een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Milano's en de klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten namens Milano's.
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Prijzen
Alle prijzen die Milano's hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
Alle prijzen die Milano's  hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt kan Milano's te alle tijden wijzigen.

De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoel in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Herroepingsrecht
Een consument kan een online aankoop gedurende bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
het product niet gebruikt is.
het geen product is dat te maken heeft met persoonlijke verzorging tenzij het product in gesealde verpakking wordt geretourneerd.

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
- op de dag nadat de consument het laatste product heeft ontvangen van 1 bestelling.
De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via: info@milano-s.nl.
De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Milano's bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
De kosten voor retourneren worden bij een juist retour geheel vergoed.
Ruilen in onder geen beding mogelijk.

Eigendomsvoorbehoud
Milano's  blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Milano's  op grond van wat voor met Milano's gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd kan Milano's zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren.
Indien Milano's een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Milao's het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij Milano's, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant gegeven adres.
Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Milano's het recht om zijn verplichting op te schorten tot dat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
Bij te late betalingen is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Milano's kan tegenwerpen.

Levertijd
De door Milano's opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinden of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het elektronische bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Milano's.
Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Milano's niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
Verpakking en verzending
indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Milano's niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden bij Milano's , bij gebreke waarvan Milano's niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Klachten
De klant dient een door Milano's geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Consumenten dienen Milano's uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Milano's in staat is hierop adequaat te reageren.
De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen de partijen


Ingebrekenstelling
De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Milano's.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Milano's ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Milano's  een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hem hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Milano's verschuldigd zijn.

Wijzigingen van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijft om de inhoud ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijzigingen algemene voorwaarden
Milano's is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen allen tijde worden doorgevoerd.
Grote inhoudelijke wijzigingen zal Milano's zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Milano's.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Milano's is gevestigd houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 29 juni 201